ISO13485

BioPlus Design CE

BioPlus CE

KGMP

KFDA

특허증

  • 회색 인스 타 그램 아이콘
  • 회색 페이스 북 아이콘
  • 회색 유튜브 아이콘

본    사  |  경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 성남우림라이온스밸리 2차 A동 1802호                                    T: 031-742-1898    F: 031-731-1897

연구소  |  경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 성남우림라이온스밸리 2차 A동 1204호

COPYRIGHT ©2016 BIOPLUS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.